Конкурс за самосталне ликовне изложбе за 2020. годину – Competition for independent art exhibitions for the exhibition season of the year 2020

In: Arhiva

Конкурс за самосталне ликовне изложбе за 2020. годину

 Музеј Козаре расписује Конкурс за ликовне изложбе за излагачку сезону 2020. године. Изложбе могу бити самосталне или заједничке (кустоски пројекти, умјетничке групе и сл.).

Конкурс траје од 16.9. 2019. до 16.10. 2019. године.

Потребну документацију доставити у штампаној и електронској форми:
• лични подаци (адреса, телефон и  е-mail);
• пријава са концепцијом изложбе;
• радна биографија;
• Пет(по 2 од сваког аутора за групне изл.), репродукција радова (приједлог за изложбу са техничким описом радова);
• каталог са посљедње изложбе.

Уколико пројекти подразумијевају и друге облике садржаја програма, описати садржај и техничке податке.

Музеј Козаре сноси трошкове смјештаја аутора, дизајна и штампања каталога, плаката и позивница. 
Тираж каталога је 100 примјерака. 
Величина каталога је двије стране А3 4/4.

Музеј такође прузима обавезу транспорта радова на подручју БиХ, те сноси дио трошкова транспорта радова из иностранства.

Сви аутори чије изложбе Умјетнички савјет Музеја Козаре уврсти у програм, обавезни су да Музеју Козаре уступе по један рад са изложбе.

Пријаве и документацију слати на :
Музеј Козаре
Николе Пашића б.б.
79000 Приједор
Са назнаком (за Конкурс)

Документацију у електронском облку слати на е-mail
maticnimuzejkozare@gmail.com

Резултати Конкурса биће саопштени најкасније до 16.11. 2019. године.
Након завршетка Конкурса сви кандидати ће бити обавијештени путем електронске поште (е-mail).

 Competition for independent art exhibitions for the exhibition season of the year 2020

Museum of Kozara is announcing an art exhibition competition for the exhibition season of the year 2020. The exhibitions can be individual or collective (curator projects, art groups etc.)

Competition is open from 16th of September to 16th of October 2019.

Required documentation should be delivered in printed and electronic form:

  • personal data (address, phone number and e-mail);
  • application with the concept of the exhibition;
  • earlier work;
  • five pieces for a single applications (two for each member of a group application), copies of work (suggested work with a technical description);
  • catalog of the latest exhibition.

If the project consists of other forms of content, then provide technical description of the mentioned content.

All expenses of author’s accommodation, design and printing of the catalogs, posters and invitations are covered by the Museum of Kozara.
The catalog will be printed in 100 copies.
Paper size of the catalog is A3, 4×4.

The Museum takes responsibility for the transport in the BiH region and covers part of the expenses for transporting the artworks from abroad.

All authors admitted by Art council of the Museum of Kozara are obliged to grant at least one artwork from the exhibition to the Museum.

Send applications and documentation to:
Muzej Kozare
Nikole Pasica bb
79000 Prijedor
Noted: ‘For Competition’

Send electronic applications to: maticnimuzejkozare@gmail.com

Results of the competition will be annouced no later than 16th of November 2019.

At the end of the competition all applicants will be informed via e-mail.