Изабрани аутори за изложбу 4. међународног бијенала 2022.

In: Arhiva

On the basis of the Report of the work of the International Jury from May 26, 2022 for the exhibition of the Forth International Biennial 2022 at the Kozara Museum, the following authors were selected (with the basic data on the works):

Na osnovu Izvještaja o radu Međunarodnog žirija  od 26. maja 2022. godine  za izložbu Četvrtog međunarodnog bijenala  2022. godine u Muzeju Kozare izabrani su sljedeći autori (uz listu autora navedeni su i osnovni podaci o radovima):

DRAWINGS AND GRAPHICS

ЦРТЕЖ И ГРАФИКА

146. OLIVERA ŠIPKA BASTA, Steps, woodcut, (21 x 20cm), BiH

146. ОЛИВЕРА ШИПКА БАСТА, Кораци, дрворез, (21 х 20цм), БиХ

110. ŽELJKA MOMIROV, Сorners Of My Streets XXXI, mixed media, (29,7 x 21cm), BiH

110. ЖЕЉКА МОМИРОВ, Углови мојих улица ХХХI, комбинована техника, (29,7 х 21цм), БиХ

153. TEODORA RAKIDŽIĆ, Study Of The King’s Church, mixed media, (25 x 20cm), Serbia

153. ТЕОДОРА РАКИЏИЋ, Студија краљеве цркве, комбинована техника, (25 х 20цм), Србија

159. BORIS LADAN, Humility Above Arrogance, permanent marker, (29,7 x 21cm), BiH

159. БОРИС ЛАДАН, Humility Above Arrogance, перманент маркер, (29,7 х 21цм), БиХ

45. ZDENKO HUZJAN, Crumbs Of The World, intaglio, (24 x 18,5cm), Slovenia

45. ЗДЕНКО ХУЗЈАН, Мрвице свијета, дубока штампа, (24 х 18,5цм), Словенија

335. LUKASZ KONIUSZY, Court 5, intaglio, (8 x 8cm), Poland

335. LUKASZ KONIUSZY, Суд 5, дубока штампа, (8 х 8цм), Пољска

154. NIKOLA MARKOVIĆ, From the cycle „Fence Logic 16/9“, mixed media,  (28,8 x 16,2cm), Serbia

154. НИКОЛА МАРКОВИЋ, Из циклуса „логика тарабе 16/9“, комбинована техника, (28,8 х 16,2цм), Србија

326. KOŠAR ALJA, The Wind Blows, reservage, (22,1 x 19,2cm), Slovenia

326. KOŠAR ALJA, Вјетар дува, резерваж, (22,1 х 19,2цм), Словенија

325. KOŠAR ALJA, Untitled, etching, (22,1 x 19cm), Slovenia

325. KOŠAR ALJA, Без назива, бакропис, (22,1 х 19цм), Словенија

320. BREDA STURM, Turn A New Page, montype, (20 x 23cm), Slovenia

320. BREDA STURM, Окрени нову страницу, монотипија, (20 х 23цм), Словенија

5. TEODORA MICIĆ, Untitled, algraphy, (20 x 20cm), Serbia

5. ТЕОДОРА МИЦИЋ, Без назива, алграфија, (20 х 20цм), Србија

6. TEODORA MICIĆ, Untitled, algraphy, (20 x 20cm), Serbia

6. ТЕОДОРА МИЦИЋ, Без назива, алграфија, (20 х 20цм), Србија

269. JELENA MINIĆ MRĐEN, Drawing 2, mixed media, (21 x 25,8cm), Serbia

269. ЈЕЛЕНА МИНИЋ МРЂЕН, Цртеж 2, комбинована техника, (21 х 25,8цм), Србија

262a. JELENA MINIĆ MRĐEN, drawing 1, mixed media, (11,7×13,8 cm), Serbia

262a. ЈЕЛЕНА МИНИЋ МРЂЕН, Цртеж 1, комбинована техника, (11,7 х 13,8цм), Србија

272. JOVANKA STANOJEVIĆ, Hair 6, graphite on paper, ( A4 ), Serbia

272. ЈОВАНКА СТАНОЈЕВИЋ, Коса 6, графит на папиру, ( А4 ), Србија

157. TEOFIL OKILJEVIĆ, Eclipse, drawing, ( A4 ), Serbia

157. ТЕОФИЛ ОКИЉЕВИЋ, Помрачење, ( А4 ), Србија

156. TEOFIL OKILJEVIĆ, Infinity, drawing, ( A4 ), Serbia

156. ТЕОФИЛ ОКИЉЕВИЋ, Бесконачност, цртеж, ( А4 ), Србија

210. ISIDORA JANCIĆ, From the inside, intaglio, (20 x 11cm), Serbia

210. ИСИДОРА ЈАНЦИЋ, Изнутра, дубока штампа, (20 х 11цм), Србија

72. MARIN MILUTINOVIĆ, Cosmogonic search 1, mixed media, ( 24,5 x 18,5cm), BiH

72. МАРИН МИЛУТИНОВИЋ, Космогонијско трагање 1, комбинована техника, (24, 5 х 18,5цм), БиХ

207. MAJA VRANIĆ, Depth 2, etching, (10 x 10cm), Serbia

207. МАЈА ВРАНИЋ, Дубина 2, бакропис, (10 х 10цм), Србија

206. MAJA VRANIĆ, Depth , etching, (10 x 10cm), Serbia

206. МАЈА ВРАНИЋ, Дубина, бакропис, (10 х 10цм), Србија

216. JELENA SEGIĆ, Untitled, linocut, ( A4 ), BiH

216. ЈЕЛЕНА СЕГИЋ, Без назива, линорез, ( А4 ), БиХ

292. KRISTINA PIRKOVIĆ, The Dream Of A Non-Existent Man 1, mixed media, (29,7 x 21cm), Serbia

292. КРИСТИНА ПИРКОВИЋ, Сан непостојећег човјека 1, комбинована техника, (29,7 х 21цм), Србија

293. KRISTINA PIRKOVIĆ, The Dream Of A Non-Existent Man 3, mixed media, (29,7 x 21cm), Serbia

293. КРИСТИНА ПИРКОВИЋ, Сан непостојећег човјека 3, комбинована техника, (29,7 х 21цм), Србија

36. MARINA NIĆIFOROVIĆ, Great Landscape, embossing, (29,5 x 21cm), Serbia

36. МАРИНА НИЋИФОРОВИЋ, Велики пејзаж, суви жиг, (29,5 х 21цм), Србија

35.  MARINA NIĆIFOROVIĆ, Mountain, embossing, (29,5 x 21cm), Serbia

35. МАРИНА НИЋИФОРОВИЋ, Планина, суви жиг, (29,5 х 21цм), Србија

209. IVA DIMITRIJEVIĆ, Bark, silkscreen, ( 14,5 x 9,5cm), Serbia

209. ИВА ДИМИТРИЈЕВИЋ, Bark, сито штампа, (14,5 х 9,5цм), Србија

208. IVA DIMITRIJEVIĆ, Kiss, silkscreen, ( 16 x 12cm), Serbia

208. ИВА ДИМИТРИЈЕВИЋ, Kiss, сито штампа, (16 х 12цм), Србија

88. STANISLAV BOJANKOV, High Place, linocut, ( 10 x 14,5cm), Bulgaria

88. СТАНИСЛАВ БОЈАНКОВ, Високо мјесто, линорез, ( 10 х 14,5цм), Бугарска

213. MATIJA KANJERIĆ, Blade, intaglio, ( 18 x 9cm), BiH

213. МАТИЈА КАЊЕРИЋ, Оштрица, дубока штампа, (18 х 9цм), БиХ

69. VJERA ČULE, Trombone Mechanism, etching, (12,5 x 13,7cm), BiH

69. ВЈЕРА ЧУЛЕ, Механизам тромбона, бакропис, (12,5 х 13,7цм), БиХ

177. MIRJANA TOMAŠEVIĆ, A close encounter, linocut, (29,7 x 17,5cm), Serbia

177. МИРЈАНА ТОМАШЕВИЋ, Блиски сусрет, линорез, (29,7 х 17,5цм), Србија

178. MIRJANA TOMAŠEVIĆ, Attraction, linocut, (29,7 x 17,5cm), Serbia

178. МИРЈАНА ТОМАШЕВИЋ, Привлачење, линорез, (29,7 х 17,5цм), Србија

9. ION ISAILA, PostScript b, ink, ( A4 ), Germany

9. ION ISAILA, Postscript b, туш, ( A4 ), Њемачка

10. ION ISAILA, PostScript c, ink, ( A4 ), Germany

10. ION ISAILA, Postscript с, туш, ( A4 ), Њемачка

295. JELENA TRAJKOVIĆ POPIVODA, From the cycle „Life Is A Game“, watercolor, (22 x 21cm), Serbia

295. ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ ПОПИВОДА, Из циклуса „живот је игра“, акварел, (22 х 21цм), Србија

191. BRANKO MILANOVIĆ, Distorted Construction 3, mixed media, ( A4 ), BiH

191. БРАНКО МИЛАНОВИЋ, Искривљена конструкција 3, комбинована техника, ( А4 ), БиХ

192. BRANKO MILANOVIĆ, Distorted Construction 5, mixed media, ( A4 ), BiH

192. БРАНКО МИЛАНОВИЋ, Искривљена конструкција 5, комбинована техника, ( А4 ), БиХ

223. ZORAN BANOVIĆ, Decomposition 1, UV press, (25,5 x 18cm), BiH

223. ЗОРАН БАНОВИЋ, Разградња 1, УВ штампа, (25,5 х 18цм), БиХ

224.  ZORAN BANOVIĆ, Decomposition 2, UV press, (25,5 x 18cm), BiH

224. ЗОРАН БАНОВИЋ, Разградња 2, УВ штампа, (25,5 х 18цм), БиХ

31. JOHANNES CHRISTOPHER GERARD, Red Bull, linocut on Japanese paper, (25 x 21cm), Netherlands

31. JOHANNES CHRISTOPHER GERARD, Црвени бик, линорез на јапанском папиру, (25 х 21цм), Низоземска

32. JOHANNES CHRISTOPHER GERARD, Blue Bird Walking, linocut on Japanese paper, (28 x 20cm), Netherlands

32.  JOHANNES CHRISTOPHER GERARD, Плава птица хода, линорез на јапанском папиру, (28 х 20цм), Низоземска

90. CLEO WILKINSON, Drift, mezzotint, ( 5 x 5cm), Australia

90. CLEO WILKINSON, Заношење, мецотинта, ( 5 х 5цм), Аустралија

89. CLEO WILKINSON, Murmur 3, mezzotint, (5 x 5cm), Australia

89. CLEO WILKINSON, Шум 3, мецотинта, (5 х 5цм), Аустралија

142. ZORA STANČIČ, Parallel Body 2, monotype, ( 30 x 21cm), Slovenia

142. ЗОРА СТАНЧИЧ, Паралелно тијело 2, монотипија, (30 х 21цм), Словенија

141. ZORA STANČIČ, Parallel Body 1, monotype, ( 30 x 21cm), Slovenia

141. ЗОРА СТАНЧИЧ, Паралелно тијело 1, монотипија, (30 х 21цм), Словенија

270. NIKOLA KOLJA BOŽOVIĆ, Architecture 1, mixed media, ( A4 ), Serbia

270. НИКОЛА КОЉА БОЖОВИЋ, Архитектура 1, комбинована техника, ( А4 ), Србија

271. NIKOLA KOLJA BOŽOVIĆ, Architecture 2, mixed media, ( A4 ), Serbia

271. НИКОЛА КОЉА БОЖОВИЋ, Архитектура 2, комбинована техника, ( А4 ), Србија

199. ANA STANAREVIĆ, Wires, linocut, ( 28 x 20,5cm), BiH

199. АНА СТАНАРЕВИЋ, Жице, линорез, ( 28 х 20,5цм), БиХ

26. ČRTOMIR FRELIH, Sunshine, intaglio, ( 20,7 x 29,4cm), Slovenia

26. ČRTOMIR FRELIH, Сунчев сјај, дубока штампа, ( 20,7 х 29,4цм), Словенија

25. ČRTOMIR FRELIH, Global Warning, intaglio, ( 20,1 x 28,7cm), Slovenia

25. ČRTOMIR FRELIH, Глобално упозорење, дубока штампа, ( 20,1 х 28,7цм), Словенија

201. VLADIMIRKA VELAGA, Grandma 2, linocut, (23,5 x 17,5cm), BiH

201. ВЛАДИМИРКА ВЕЛАГА, Бака 2, линорез, (23,5 х 17,5цм), БиХ

200. VLADIMIRKA VELAGA, Grandma 1, linocut, (23,5 x 17,5cm), BiH

200. ВЛАДИМИРКА ВЕЛАГА, Бака 1, линорез, (23,5 х 17,5цм), БиХ

84. PETRA FRANKOVA, Abbatissa EX LIBRIS, aquatint, ( 25 x 19cm), Czech Republic

84. PETRA FRANKOVA, Abbatissa EX LIBRIS, акватинта, (25 х 19цм), Чешка Република

85. PETRA FRANKOVA, Jewel Wasp, aquatint, ( 12 x 12cm), Czech Republic

85. PETRA FRANKOVA, Драгуљ оса, акватинта, (12 х 12цм), Чешка Република

189. VITOSLAV ŠALVARICA, A Bird Without Wings And A Well Without Water 1 (confusion), mixed media, ( A4 ), BiH

189. ВИТОСЛАВ ШАЛВАРИЦА, Птица без крила и бунар без воде 1 (конфузија), комбинована техника,  ( А4 ), БиХ

190. VITOSLAV ŠALVARICA, A Bird Without Wings And A Well Without Water 2 (Clarification), mixed media, ( A4 ), BiH

190. ВИТОСЛАВ ШАЛВАРИЦА, Птица без крила и бунар без воде 2 (разрјешење), комбинована техника,  ( А4 ), БиХ

95. GRIŠA MASNIKOSA, Residental house, ink on paper, (18 x 10,5cm), Serbia

95. ГРИША МАСНИКОСА, Стамбена кућа, туш на папиру, (18 х 10,5цм), Србија

40. IVAN NINOV, Imagined Scenery LXXXX, dry point, (17 x 13,5cm), Bulgaria

40. IVAN NINOV, Замишљен призор LXXXX, сува игла, (17 х 13,5цм), Бугарска

41. IVAN NINOV, The Touch, dry point, (22 x 12,5cm), Bulgaria

41. IVAN NINOV, Додир, сува игла, (22 х 12,5цм), Бугарска

291. PETJA NOVAK, Stormy Sea, etching aquatint, ( 29,7 x 21cm), Slovenia

291. PETJA NOVAK, Олујно море, дубока штампа акватинта, (29,7 х 21цм), Словенија

106. VLADIMIR TOMIĆ, Tempest, mixed media, (29,7 x 21cm), BiH

106. ВЛАДИМИР ТОМИЋ, Oлуја, комбинована техника, (29,7 х 21цм), БиХ

105. NAĐA STAMENOVIĆ, Natura Morta 2, mixed media, (29,7 x 21цм), Serbia

105. НАЂА СТАМЕНОВИЋ, Natura Morta 2, комбинована техника, (29,7 х 21цм), Србија

104. NAĐA STAMENOVIĆ, Natura Morta 1, mixed media, (29,7 x 21цм), Serbia

104. НАЂА СТАМЕНОВИЋ, Natura Morta 1, комбинована техника, (29,7 х 21цм), Србија

297. JANNE LAINE, Golden Мoment, aquatint polymer-gravure, (15 x 22,5cm), Finland

297. JANNE LAINE, Златни тренутак, акватинта полимер-гравура, (15 x 22,5цм), Финска

296. JANNE LAINE, Evening, aquatint polymer-gravure, (15 x 22,5cm), Finland

296. JANNE LAINE, Вече, акватинта полимер-гравура, (15 x 22,5цм), Финска

94. GABRIJELA BULATOVIĆ, Kornati, linocut, ( 15x 18cm), Serbia

94. ГАБРИЈЕЛА БУЛАТОВИЋ, Корнати, линорез, (15 х 18цм), Србија

93. GABRIJELA BULATOVIĆ, Sea, linocut, ( 15x 18cm), Serbia

93. ГАБРИЈЕЛА БУЛАТОВИЋ, Море, линорез, (15 х 18цм), Србија

228. NEDELJKO VUČANOVIĆ, Compression, colored pencils, (29 x 21cm), BiH

228. НЕДЕЉКО ВУЧАНОВИЋ, Компресија, дрвене бојице, (29 х 21цм), БиХ

122. MILOŠ VUČEN, Don’t Talk About Dream Before Noon, mixed media, ( 20,5 x 28,5cm), BiH

122. МИЛОШ ВУЧЕН, Не причати сан прије подне, (20,5 х 28,5цм), БиХ

59. BRANISLAV LUKIĆ-LUKA, A Fact Is The God Of The New Age, mixed media, ( 21 x 21cm), BiH

59. БРАНИСЛАВ ЛУКИЋ-ЛУКА, Чињеница је Бог новог времена, комбинована техника, (21 х 21цм), БиХ

39. ANĐELA MICIĆ, Who Knows What It’s Good For, linocut, (20 x 20cm), Serbia

39. АНЂЕЛА МИЦИЋ, Ко зна зашто је то добро, линорез, (20 х 20цм), Србија

42. LIVIA SALAI, Yeeey, silkscreen, (24 x 18cm), Serbia

42. ЛИВИА САЛАИ, Yeeey, сито штампа, ( 24 х 18цм), Србија

173. KRISTINA ĆAVAR, Celestia signa, drawing, (21 x 29,7cm), BiH

173. КРИСТИНА ЋАВАР, Celestia signa, цртеж, ( 21 х 29,7цм), БиХ

316. TATJANA KORAKSIĆ, Interference 1, digital print, ( 17 x 21cm), Serbia

316. ТАТЈАНА КОРАКСИЋ, Interference 1, дигитална графика, ( 17 х 21цм), Србија

317. TATJANA KORAKSIĆ, Interference 2, digital print, ( 17 x 21cm), Serbia

317. ТАТЈАНА КОРАКСИЋ, Interference 2, дигитална графика, ( 17 х 21цм), Србија

334. LUKASZ KONIUSZY, Repetitive structure, intaglio, ( 11,5 x 11,5cm), Poland

334. LUKASZ KONIUSZY, Репетитивна структура, дубока штампа, (11,5 х 11,5цм), Пољска

343. DRAGANA FRANSSEN BOJIĆ, Lames de Lune, original woodcut, ( 23,4 x 14,3cm), Belgium

343.  DRAGANA FRANSSEN BOJIĆ, Мјесечеве оштрице, дрворез, ( 23, 4 х 14,3цм), Белгија

344. DRAGANA FRANSSEN BOJIĆ, La Lune d’or vetue, original woodcut, ( 23,4 x 14,3cm), Belgium

344. DRAGANA FRANSSEN BOJIĆ, Одјевени златни мјесец, дрворез, ( 23, 4 х 14,3цм), Белгија

321. EVGENIJ PANTEV, Sign XXV, dry point, ( 7 x 10cm), Republic of North Macedonia

321. EVGENIJ PANTEV, Знак XXV, сува игла, (7 х 10цм), Република Сјеверна Македонија

4. BOJAN OTAŠEVIĆ, P P Njegoš, algraphy, ( 17,5 x 24,8cm), Serbia

4. БОЈАН ОТАШЕВИЋ, П П Његош, алграфија, ( 17,5 х 27,8цм), Србија

3. BOJAN OTAŠEVIĆ, Njegoš, algraphy, ( 17,5 x 24,8cm), Serbia

3. БОЈАН ОТАШЕВИЋ, Његош, алграфија, ( 17,5 х 27,8цм), Србија

256. MILICA LOJOVIĆ, Freedom 1, mixed media, ( 29,5 x 19,5cm), BiH

256. МИЛИЦА ЛОЈОВИЋ, Freedom 1, комбинована техника, (29,5 х 19,5цм), БиХ

257. MILICA LOJOVIĆ, Freedom 2, mixed media, ( 29,5 x 19,5cm), BiH

257. МИЛИЦА ЛОЈОВИЋ, Freedom 2, комбинована техника, (29,5 х 19,5цм), БиХ

83.  DUŠAN NOVAKOVIĆ, L’ esprit N#19, digital print, ( 21 x 21cm), Serbia

83. ДУШАН НОВАКОВИЋ, L’ esprit N#19, дигитална штампа, ( 21 х 21цм), Србија

49. ALEXANDRA HAESEKER, Spellbound #9, lithograph, ( 24,7 x 19,6cm), Canada

49. ALEXANDRA HAESEKER, Зачарани #9, литографија, ( 24,7 х 19,6цм), Канада

48. DEREK MICHAEL BESANT, Distance #1, mypolan relief, ( 24,7 x 19,6cm), Canada

48. ALEXANDRA HAESEKER, Дистанца #1, mypolan relief, ( 24,7 x 19,6цм), Каnadа

47. DEREK MICHAEL BESANT, Distance #7, mypolan relief, ( 24,7 x 19,6cm), Canada

47. ALEXANDRA HAESEKER, Дистанца #7, mypolan relief, ( 24,7 x 19,6цм), Каnadа

244. NEVENA KEŽIĆ, Greyhound, aquatint, ( 27 x 17,5cm), BiH

244. НЕВЕНА КЕЖИЋ, Хрт, акватинта, ( 27 х 17,5цм), БиХ

245. NEVENA KEŽIĆ, Untitled, etching, ( 23,5 x 20,3cm), BiH

245. НЕВЕНА КЕЖИЋ, Без назива, бакропис, (23,5 х 20,3цм), БиХ

328. JARMILA VEŠOVIĆ, The Guardian Angel Of The Eve, aquatint and golden leaves, ( 13 x 13cm), France

328. ЈАРМИЛА ВЕШОВИЋ, Анђео чувар предвечерја, акватинта и златни листићи, ( 13 х 13цм), Француска

327. JARMILA VEŠOVIĆ, The Guardian Angel Of His Day, aquatint and golden leaves, ( 15 x 15cm), France

327. ЈАРМИЛА ВЕШОВИЋ, Анђео чуварсвог дана, акватинта и златни листићи, ( 15 х 15цм), Француска

211. TAMARA AGIĆ, TVs 2, aquatint, ( 10 x 10cm), Serbia

211. ТАМАРА АГИЋ, Телевизори, акватинта, (10 х 10цм), Србија

212. TAMARA AGIĆ, Look at BB, aquatint, ( 17 x 21cm), Serbia

212. ТАМАРА АГИЋ, Поглед у ББ, акватинта, ( 17 х 21цм), Србија

346. THIERRY WESEL, Surveillance #40 oversight #40, serigraphie, ( 29,7 x 21cm), Belgium

346. THIERRY WESEL, Надзор #40 надмоћи #40, сериграфија, ( 29,7 х 21цм), Белгија

345. THIERRY WESEL, Surveillance #42 oversight #42, serigraphie, ( 29,7 x 21cm), Belgium

345. THIERRY WESEL, Надзор #42 надмоћи #42, сериграфија, ( 29,7 х 21цм), Белгија

337. CLINT CALLEJA, Ir-Ribelli 2, charcoal on paper, (  29,7 x 21cm ), Malta

337. CLINT CALLEJA, Ir-Ribelli 2, угљен на папиру, (29,7 х 21цм), Малта

336. CLINT CALLEJA, Ir-Ribelli 1, charcoal on paper, (  29,7 x 21cm ), Malta

336. CLINT CALLEJA, Ir-Ribelli 1, угљен на папиру, (29,7 х 21цм), Малта

145. OLIVERA BASTA, Peace, woodcut, ( 21 x 20cm), BiH

145. ОЛИВЕРА БАСТА, Мир, дрворез, (21 х 20цм), БиХ

294. ZORANA MILIĆEVIĆ, I Hear, Bora It Is, mixed media, ( 21 x 27cm), Serbia

294. ЗОРАН МИЛИЋЕВИЋ, Чујем, бура је, комбинована техника, ( 21 х 27цм), Србија

109. ŽELJKA MOMIROV, Corners Of My Streets XXX, mixed media, ( 29,7 x 21cm), BiH

109. ЖЕЉКА МОМИРОВ, Углови мојих улица XXX, комбинована техника, (29,7 х 21цм), БиХ

PAINTING

185. KAORU SHIBUTA, Earth Concerto, ?, (26 x 18cm), Japan

185. KAORU SHIBUTA, Земаљски концерт, ?, ( 26 х 18цм), Јапан

184. KAORU SHIBUTA, Jazz, ?, (26 x 18cm), Japan

184. KAORU SHIBUTA, Џез, ?, ( 26 х 18цм), Јапан

332. CSILLA RUZICS, The Shadow Of Their Soul, collage, watercolor, ( 21 x 29,3cm), Hungary

332. CSILLA RUZICS, Сјенка њихових душа, колаж акварел, ( 21 х 29,3цм), Мађарска

287. MILENA GREGORČIČ, Transparence 1, acrylic on tracing paper, ( 29,7 x 21cm), Slovenia

287. МИЛЕНА ГРЕГОРЧИЧ, Транспарентност 1, акрилик на паус папиру, ( 29,7 х 21цм), Словенија

288. MILENA GREGORČIČ, Transparence 2, acrylic on tracing paper, ( 29,7 x 21cm), Slovenia

288. МИЛЕНА ГРЕГОРЧИЧ, Транспарентност 2, акрилик на паус папиру, ( 29,7 х 21цм), Словенија

329. BRANKA LALIĆ, Geographical Lichen, hand embroidery, ( 20,5 x 29cm), Serbia

329. БРАНКА ЛАЛИЋ, Географски лишај, ручни вез, ( 20,5 х 29цм), Србија

111. MILICA VUKOJEVIĆ, Microcosm 1, acrylic, gilt, ( 9,5 x 15cm), BiH

111. МИЛИЦА ВУКОЈЕВИЋ, Микро космос 1, акрилик, позлата, ( 9,5 х 15цм), БиХ

112. MILICA VUKOJEVIĆ, Microcosm 2, acrylic gilt, ( 9,5 x 15cm), BiH

112. МИЛИЦА ВУКОЈЕВИЋ, Микро космос 2, акрилик позлата, ( 9,5 х 15цм), БиХ

162. ŽARKO VUČKOVIĆ, Sight, mixed media, ( 29,7 x 21cm), Serbia

162. ЖАРКО ВУЧКОВИЋ, Видокруг, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), Србија

140. JOANNA ZAJAC-SLAPNIČAR, With Bird, watercolor and ink on paper, ( 26 x 17cm), Poland

140. JOANNA ZAJAC-SLAPNIČAR, Са птицом, акварел и туш на папиру, ( 26 х 17цм), Пољска

139. JOANNA ZAJAC-SLAPNIČAR, Dreams, watercollor and ink on paper, ( 21 x 16cm), Poland

139. JOANNA ZAJAC-SLAPNIČAR, Снови, акварел и туш на папиру, ( 21 х 16цм), Пољска

205. MAJA DODIG, En Voyage, acrylic, ( 29,7 x 21cm), BiH

205. МАЈА ДОДИГ, En voyage, акрилик, ( 29,7 х 21цм), БиХ

176. LEPOSAVA LEPA MILOŠEVIĆ, Travel Challenge 2, mixed media on hand made amate paper, ( 29,7 x 21cm), Serbia

176. ЛЕПОСАВА ЛЕПА МИЛОШЕВИЋ, Изазов путовања 2, комбинована техника на ручно рађеном амате папиру, ( 29,7 х 21цм), Србија

175.  LEPOSAVA LEPA MILOŠEVIĆ, Travel Challenge 1, mixed media on hand made amate paper, ( 29,7 x 21cm), Serbia

175. ЛЕПОСАВА ЛЕПА МИЛОШЕВИЋ, Изазов путовања 1, комбинована техника на ручно рађеном амате папиру, ( 29,7 х 21цм), Србија

203. SAVO RUPIĆ, Untitled 2, watercolor, ( 21 x 21cm), BiH

203. САВО РУПИЋ, Без назива 2, акварел, (21 х 21цм), БиХ

202. SAVO RUPIĆ, Untitled 1, watercolor, ( 21 x 21cm), BiH

202. САВО РУПИЋ, Без назива 1, акварел, (21 х 21цм), БиХ

100. PREDRAG NEDIĆ, Natural Selection IV, acrylic, ( 29,7 x 21cm), Serbia

100. ПРЕДРАГ НЕДИЋ, Природна селекција IV, (29,7 х 21цм), Србија

338. DARREN TANTI, Reclining/Ulcer, oil on paper, (21 x 26cm), Malta

338. DARREN TANTI, заваљен/чир, уље на папиру, ( 21 х 26цм), Малта

194. RADMILA LIZDEK, Inscription VI, mixed media, ( 29,7 x 21cm), BiH

194. РАДМИЛА ЛИЗДЕК, Запис VI, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), БиХ

193. RADMILA LIZDEK, Inscription V, mixed media, ( 29,7 x 21cm), BiH

193. РАДМИЛА ЛИЗДЕК, Запис V, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), БиХ

340. LUKA POPIČ, Spring Is Here, mixed media, ( 29,7 x21cm), Slovenia

340. ЛУКА ПОПИЧ, Прољеће је овде, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), Словенија

339. LUKA POPIČ, Spring is coming, mixed media, ( 29,7 x21cm), Slovenia

339. ЛУКА ПОПИЧ, Прољеће долази, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), Словенија

52. CVETKA HOJNIK, Red On The Dark Side, mixed media, ( 29,7 x 21cm), Slovenia

52. ЦВЕТКА ХОЈНИК, Црвена је на тамној страни, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), Словенија

51. CVETKA HOJNIK, The Dark Side, mixed media, ( 29,7 x 21cm), Slovenia

51. ЦВЕТКА ХОЈНИК, Тамна страна, комбинована техника, ( 29,7 х 21цм), Словенија

INTERMEDIA

107. ĐORĐE ARNAUT, So What?, digital collage, ( 29,7 x 21cm), BiH

107. ЂОРЂЕ АРНАУТ, So What?, дигитални колаж, (29,7 х 21цм), БиХ

108. ĐORĐE ARNAUT, Stray Dogs, Breed Dogs, digital collage, ( 29,7 x 21cm), BiH

108. ЂОРЂЕ АРНАУТ, Stray Dogs, Breed Dogs, дигитални колаж, (29,7 х 21цм), БиХ

164. ALEKSANDRA TOMIĆ VICKOVIĆ, From the series „Kokon“, mixed media, ( 10 x 10cm), Serbia

164. АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ ВИЦКОВИЋ, Из циклуса „Кокон“, комбинована техника, ( 10 х 10цм), Србија

163.  ALEKSANDRA TOMIĆ VICKOVIĆ, From the series „Kokon“, mixed media, ( 10 x 9,5cm), Serbia

163. АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ ВИЦКОВИЋ, Из циклуса „Кокон“, комбинована техника, ( 10 х 9,5цм), Србија

263. ANDRIJANA MLINAREVIĆ CVETKOVIĆ, Filterless Selfportrait 2, digital art/photography, ( 29,7 x 18,5cm), BiH

263. АНДРИЈАНА МЛИНАРЕВИЋ ЦВЕТКОВИЋ, Аутопортрет но филтер 2, дигитална умјетност/фотографија, ( 29,7 х 18,5цм), БиХ

262. ANDRIJANA MLINAREVIĆ CVETKOVIĆ, Filterless Selfportrait 1, digital art/photography, ( 29,7 x 18,5cm), BiH

262. АНДРИЈАНА МЛИНАРЕВИЋ ЦВЕТКОВИЋ, Аутопортрет но филтер 1, дигитална умјетност/фотографија, ( 29,7 х 18,5цм), БиХ

188. NIKOLA DABIĆ, Memento Mori, digital print, ( 29,7 x 21cm), BiH

188. НИКОЛА ДАБИЋ, Memento mori, дигитална штампа, (29,7 х 21цм), БиХ

260. ANKA GARDAŠEVIĆ, What A Wonderful Day #3, digital photo collage, ( 17,6 x 17,6cm), BiH

260. АНКА ГАРДАШЕВИЋ, Какав диван дан #3, дигитални фото колаж, ( 17,6 х 17,6цм), БиХ

62. SUZANA SU VULOVIĆ, A Muffed Cry Fragments Of Memory, collage mixed media, ( 21 x 14,8cm), Serbia

62. СУЗАНА СУ ВУЛОВИЋ, Загушени крик фрагменти сјећања, колаж комбинована техника, ( 21 х 14,8цм), Србија

61. SUZANA SU VULOVIĆ, The Illusion Of Joy Fragments Of Memory, collage mixed media, ( 21 x 14,8cm), Serbia

61. СУЗАНА СУ ВУЛОВИЋ, Привид радости фрагменти сјећања, колаж комбинована техника, ( 21 х 14,8цм), Србија

274. NADA ARNAUT, CircumSTANCEs, drawing on digital print, ( 29,7 x 21cm), BiH

274. НАДА АРНАУТ, СircumSTANCEs, цртеж на дигиталном принту, ( 29,7 х 21цм), БиХ

273. NADA ARNAUT, We Are Floating In A Most Peculiar Way, drawing on digital print, ( 29,7 x 21cm), BiH

273. НАДА АРНАУТ, We Are Floating In A Most Peculiar Way, цртеж на дигиталном принту, ( 29,7 х 21цм), БиХ

Оставите одговор