Конкурс за ликовне изложбе за излагачку сезону 2024. године

In: Актуелно

Музеј Козаре расписује Конкурс за ликовне изложбе за излагачку сезону 2024. године. Изложбе могу бити самосталне или заједничке (кустоски пројекти, умјетничке групе и сл).

Конкурс траје од 11. 9. 2023. до 30. 11. 2023. године.

Потребну документацију доставити у штампаној и електронској форми:

• лични подаци (адреса, телефон и е-mail);
• пријава са концепцијом изложбе;
• радна биографија;
• пет (по 2 од сваког аутора за групне изложбе), репродукција радова (приједлог за изложбу са техничким описом радова);
• каталог са посљедње изложбе.

Уколико пројекти подразумијевају и друге облике садржаја програма, описати садржај и техничке податке.

Музеј Козаре сноси трошкове смјештаја аутора, дизајна и штампања каталога, плаката и позивница. 

Сви аутори чије изложбе Умјетнички савјет Музеја Козаре уврсти у програм, обавезни су да Музеју Козаре уступе по један рад са изложбе.

Пријаве и документацију слати на:

Музеј Козаре
Николе Пашића б.б.
79000 Приједор
Са назнаком (за Конкурс)

Документацију у електронском облику слати на е-mail:
maticnimuzejkozare@gmail.com

Резултати Конкурса биће саопштени најкасније до 15. 12. 2023. године.
Након завршетка Конкурса сви кандидати ће бити информисани путем електронске поште (е-mail).

Competition for independent art exhibitions for the exhibition season of the year 2024.

Museum of Kozara is announcing an art exhibition competition for the exhibition season of the year 2024. The exhibitions can be individual or collective (curator projects, art groups etc.)

Competition is open from 11th of September to 30th of November 2023.

Required documentation should be delivered in printed and electronic form:

  • personal data (address, phone number and e-mail);
  • application with the concept of the exhibition;
  • earlier work;
  • five pieces for a single applications (two for each member of a group application), copies of work (suggested work with a technical description);
  • catalog of the latest exhibition.

If the project consists of other forms of content, then provide technical description of the mentioned content.

All expenses of author’s accommodation, design and printing of the catalogs, posters and invitations are covered by the Museum of Kozara.

All authors admitted by Art council of the Museum of Kozara are obliged to grant at least one artwork from the exhibition to the Museum.

Send applications and documentation to:


Muzej Kozare
Nikole Pasica bb
79000 Prijedor
Noted: ‘For Competition’

Оставите одговор